Regulamin

regulamin portalu

Regulamin portalu

 

Wyrażenia zawarte w regulaminie Portalu Ogłoszeń i Wymiany BarterKey.eu oznaczają:

 

 

Członek Portalu BarterKey.eu

Przedsiębiorca który dokonał rejestracji swojej firmy na platformie.

Portal BarterKey.eu

Portal Ogłoszeń i Wymiany BarterKey.eu prowadzony przez administratora, za pośrednictwem którego Członkowie Portalu przeprowadzają transakcje polegające na wymianie towarów i usług, a także w ramach którego świadczone są inne usługi.

Konto

Prowadzone dla Uczestnika Portalu BarterKey.eu przez administratora konto w którym gromadzone są dane Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu BarterKey.eu.

Rejestracja

Procedura zakładania Konta.

Regulamin

Niniejszy regulamin.

 

 1. Uczestnictwo w Portalu BarterKey.eu
  • Uczestnikami Portalu Ogłoszeń i Wymiany BarterKey.eu (zwany dalej Portalem) są przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, a które wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą, będący członkami Portalu.
  • W celu uczestnictwa w Portalu należy dokonać rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej www.BarterKey.eu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Rejestracji przedsiębiorcy dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z rejestracji. W celu dokonania rejestracji osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny podając wymagane dane: unikatową nazwę, pod którą podmiot zamierza występować na Portalu (login), hasło, adres e-mail oraz akceptując niniejszy regulamin i politykę prywatności.
  • Przedsiębiorca, po wyrażeniu dodatkowej zgody, będzie otrzymywać do chwili jej odwołania informacje o najnowszych ofertach pojawiających się na Portalu

(newsletter).

 • Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju konta.
 • Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za prowadzenie konta przedsiębiorca otrzyma od administratora w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez przedsiębiorcę podczas rejestracji.
 • Administrator Portalu ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta przedsiębiorcy w przypadku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie wraz z zablokowaniem konta lub jego usunięciem, przedsiębiorca ulega odpowiednio zawieszeniu lub wykreśleniu z listy członkowskiej Portalu.
 • W przypadku późniejszej zmiany danych wymaganych przedsiębiorcy, przedsiębiorca zobowiązany jest je zaktualizować. Niedozwolone jest usuwanie przez przedsiębiorcę danych w profilu oraz podawanie danych nieprawdziwych bądź niepełnych oraz danych wprowadzających w błąd. Po dokonaniu aktywacji konta przedsiębiorca nie ma możliwości zmiany nazwy konta (loginu). Do momentu aktywowania konta przedsiębiorca nie ma możliwości przeprowadza za pośrednictwem Portalu transakcji barterowych oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Portal.
 • Z momentem aktywowania konta, pomiędzy Portalem a przedsiębiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie wewnętrznym dostępnym po aktywacji konta.
 • Przedsiębiorca może posiadać wyłącznie jedno konto oraz nie może udostępniać konta innym przedsiębiorcom oprócz udostępniania konta osobom upoważnionym. Konto założone przez przedsiębiorcę jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na skutek którego przedsiębiorca przenosi na rzecz innego przedsiębiorcy konto.
 1. Cechy świadczonych usług
  • Portal BarterKey.eu uczestniczy przy zawieraniu pomiędzy członkami Portalu transakcji polegających na wymianie towarów i usług, a także świadczy usługi w postaci :
 • poszukiwania i pozyskiwania na zlecenie przedsiębiorcy partnerów handlowych na warunkach określonych w regulaminie wewnętrznym Portalu,
 • pomocy dedykowanego Managera po podpisaniu indywidualnej umowy z opiekunem, - prowadzenia konta,
 • udostępniania raportów o transakcjach na rachunku,
 • udzielanie telefonicznej informacji na temat salda i transakcji na rachunku,
 • konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji transakcji,
 • publikacji ofert w wiadomości e-mail (newsletter),
 • wysyłania wiadomości e-mail do klientów systemu programów lojalnościowych.

2.2. Poprzez Portal BarterKey.eu jej członkowie mogą przeprowadzić transakcję:

 1. bezgotówkową wymiany barterowej towaru za towar bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego członka Portalu będącego uczestnikiem transakcji,
 2. towaru za towar wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Portalu będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej
 3. bezgotówkową wymiany barterowej towaru za usługę, bez dodatkowej dopłaty na rzecz innego członka Portalu, będącego uczestnikiem transakcji,
 4. towaru za usługę, wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Portalu będącego uczestnikiem transakcji)określonej kwoty pieniężnej, w przypadku różnicy wartości oferowanych towarów lub usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
 5. bezgotówkową wymiany barterowej usługi za usługę bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego członka Portalu,
 6. usługi za usługę wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Portalu będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej w przypadku różnicy wartości oferowanych usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję, g. kupna towaru lub usługi za określoną kwotę pieniężną.

 

2.3. Oferowane przez członków Portalu usługi oraz towary są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników Portalu.

 1. Opłata członkowska oraz opłaty za usługi
  • Usługi świadczone przez Portal BarterKey.eu dzielą się na darmowe i płatne.
  • Uczestnictwo w portalu BarterKey.eu jest darmowy i nie są pobierane żadne opłaty za uczestnictwo w aplikacji, opłaty są pobierane jedynie za dodatkowe funkcjonalności rozszerzające możliwości użytkowników.
  • W trakcie korzystania z portalu przedsiębiorca dokonuje wyboru rodzaju konta. Opłata miesięczna, zwana także abonamentową, za prowadzenie konta przez Portal wynosi w zależności od rodzaju konta:
 2. konto prywatne - 0 złotych (zero złotych)
 3. konto służbowe - 0 złotych (zero złotych)
 4. konto służbowe standard - 40 złotych (czterdzieści złotych)
 5. konto służbowe premium - 60 złotych (sześćdziesiąt złotych)
 6. konto służbowe premium plus - 100 złotych (sto złotych)

 

 • Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do kont: standard, premium i premium plus natychmiastowo po zakupie, tj. po wpływie środków na konto bankowe Portalu.
 • Portal BarterKey.eu pobiera prowizję od wartości transakcji barterowej, jeśli dana firma nie zakupiła konta służbowego standard, premium lub premium plus.
 • Wszelkie opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Portal BarterKey.eu uiszczane są przez członka Portalu na rachunek bankowy, wskazany w wiadomości e-mail lub w fakturze. Faktura wysyłana jest na adres wskazany w danych konta użytkownika.
 1. Obowiązki członka Portalu BarterKey.eu
  • Członkowie Portalu BarterKey.eu zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów handlowych w toku podejmowanych działań w ramach Portalu.
  • Zabronione jest wykorzystywanie materiałów dostępnych na Portalu BarterKey.eu bez zgody administratora Portalu. Ponadto zabronione jest działanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także naruszające interesy portalu BarterKey.eu oraz jego członków.
 2. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie umowy
  • Regulamin Portalu BarterKey.eu może być zmieniany. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez administratora Portalu BarterKey.eu w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie internetowej. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu lub zmianę regulaminu wewnętrznego (regulamin przeprowadzania transakcji), członek Portalu ma prawo rozwiązać umowę w drodze pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
  • Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu lub regulaminu wewnętrznego są prowadzone na zasadach opisanych w ww. regulaminach obowiązujących na dzień rozpoczęcia transakcji.
  • Członek Portalu BarterKey.eu może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Portalem poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy, przesłanego na adres email administratora lub przesłanego drogą pocztową na adres wskazany w pkt 7.1. Rozwiązania umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy.
  • Umowa może zostać rozwiązana przez Portal BarterKey.eu z ważnych przyczyn za wypowiedzeniem z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  • W przypadku rozwiązania umowy łączącej przedsiębiorcę z Portalem BarterKey.eu ustaje członkostwo w Portalu BarterKey.eu.

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 7.1. lub, za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. Nie będą traktowane jako reklamacje zgłoszenia telefoniczne.
  • Przy składaniu reklamacji, członek Portalu BarterKey.eu powinien podać swój adres email oraz dokładnie opisać zgłaszane zastrzeżenia.
  • Portal BarterKey.eu rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zwrócenia się do zgłaszającego uczestnika o udzielenie dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia reklamacji termin 14 dniowy ulega przedłużeniu.
  • Pracownicy Portalu udzielają odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorcę przy rejestracji konta.
 2. Właściwość Sądu w przypadku rozstrzygania sporów
  • Miejscem wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług przez Portal BarterKey.eu jest miejsce siedziby Code Town Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759, NIP 5472158923,  REGON 363818989 

 • Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Code Town Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759, NIP 5472158923,  REGON 363818989.