wróć do listy

Polityka RODO

Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

\r\n\r\n

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

\r\n\r\n

w związku\r\nz treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej\r\n2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku\r\nz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich\r\ndanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek\r\ninformacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.    \r\nAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Code Town sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Tenisowa 23, 43-309 Bielsko-Biała;

\r\n\r\n

2.    \r\nOsobą, z którą mogę się Państwo skontaktować w\r\nsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw\r\nzwiązanych z przetwarzaniem danych jest Pan Arkadiusz Kraus pełniący funkcję Inspektora\r\nOchrony Danych. Kontakt jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@codetown.pl lub pod\r\ntelefonem telefon 603-810-125;

\r\n\r\n

3.    \r\nPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

\r\n\r\n

a)      \r\nprzeprowadzenia przez\r\nAdministratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje (podstawa prawna: art. 6\r\nust. 1 lit. a) RODO);

\r\n\r\n

b)     \r\nzawarcia z\r\nAdministratorem Umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej\r\nrealizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

\r\n\r\n

c)      \r\nzawarcia z\r\nAdministratorem Umowy lub podjęcia na żądanie podmiotu, którego Pani/Pan\r\nreprezentuje działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz\r\npóźniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)\r\nRODO);

\r\n\r\n

d)     \r\nwypełniania obowiązków\r\nprawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartych umów\r\n(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

\r\n\r\n

e)      \r\nw ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu\r\nAdministratora, na przykład (1) w\r\ncelu ewentualnego ustalenia,\r\ndochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2) w ramach\r\nwewnętrznych celów administracyjnych, w tym analizy, statystyki i raportowania\r\nwewnętrznego Administratora, (3)\r\nw celach archiwalnych i dowodowych, (4) w celu analitycznego\r\ndoboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów oraz\r\nprocesów, a także w celu badania satysfakcji klientów, (5) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora w\r\ndrodze marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów i usług realizowanych\r\nprzez Administratora, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1\r\nlit. f) RODO.

\r\n\r\n

4.    \r\nPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

\r\n\r\n

a)      \r\norganom uprawnionym do żądania dostępu do przetwarzanych\r\nprzez Administratora danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do\r\notrzymywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów\r\nprawa, w szczególności sądy, komornicy, Policja;

\r\n\r\n

b)     \r\npodmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np.\r\nfirmom informatycznym, windykacyjnym, a także agencjom marketingowym oraz innym\r\npodmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów\r\npowierzenia;

\r\n\r\n

5.    \r\nMoje dane osobowe będą przechowywane:

\r\n\r\n

a)      \r\nw zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan\r\nreprezentuje umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania, a\r\npo tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń\r\nAdministratora wynikających z Umowy;

\r\n\r\n

b)     \r\nw zakresie realizacji czynności, dla których podstawą\r\nprzetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu\r\nodwołania takiej zgody;

\r\n\r\n

c)      \r\nw zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na\r\nAdministratorze w związku z realizacją zawartych umów, przez okres\r\nzobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków;

\r\n\r\n

d)     \r\nw zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu\r\nAdministratora, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie\r\nudokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania\r\ndanych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec\r\ntakiego przetwarzania, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać nadrzędny\r\ncharakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i\r\nwolności osób, których dane dotyczą;

\r\n\r\n

6.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych\r\nosobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie\r\nuzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym w razie\r\nwniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww.\r\ncelach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych\r\nistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana\r\ninteresów, praw i wolności lub gdy Pani/Pana dane będą niezbędne do\r\newentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa\r\nsię na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu\r\nprawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z\r\nprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7.    \r\nPosiada Pani/Pan\r\nprawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania,\r\nusunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także\r\nprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna\r\nPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony\r\ndanych osobowych;

\r\n\r\n

8.      \r\nAdministrator nie przetwarza danych w sposób\r\nzautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

9.      \r\nAdministrator nie przekazuje danych do państw\r\ntrzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi\r\nprofilowania;

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

\r\n\r\n

w związku\r\nz treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej\r\n2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku\r\nz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich\r\ndanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek\r\ninformacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.       \r\nAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Code Town sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Tenisowa 23, 43-309 Bielsko-Biała;

\r\n\r\n

2.      \r\nOsobą, z którą mogę się Państwo skontaktować w\r\nsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw\r\nzwiązanych z przetwarzaniem danych jest Pan Arkadiusz Kraus pełniący funkcję Inspektora\r\nOchrony Danych. Kontakt jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@codetown.pl lub pod\r\ntelefonem telefon 603-810-125;

\r\n\r\n

3.      \r\nPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

\r\n\r\n

a)      \r\nw celu zawarcia z Administratorem umowy lub podjęcia na\r\nPani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem\r\noraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.\r\nb) RODO;

\r\n\r\n

b)     \r\nw celu zawarcia z\r\nAdministratorem umowy lub podjęcia na żądanie podmiotu, którego Pani/Pan\r\nreprezentuje działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz\r\npóźniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)\r\nRODO;

\r\n\r\n

c)      \r\nw celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z realizacji zawartych umów oraz zapewnienie zgodności z\r\nprzepisami prawa takiej realizacji, podstawa prawna: art. 6\r\nust. 1 lit. c) RODO;

\r\n\r\n

d)     \r\nw ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu\r\nAdministratora, na przykład (1) w\r\ncelu ewentualnego ustalenia,\r\ndochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2) w ramach wewnętrznych\r\ncelów administracyjnych, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego\r\nAdministratora, (3) w celach\r\narchiwalnych i dowodowych, a\r\npodstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

\r\n\r\n

e)      \r\nw celu wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

\r\n\r\n

4.      \r\nPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

\r\n\r\n

a)      \r\norganom uprawnionym do żądania dostępu do przetwarzanych\r\nprzez Administratora danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do\r\notrzymywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów\r\nprawa, w szczególności sądy, komornicy, Policja;

\r\n\r\n

b)     \r\npodmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np.\r\nfirmom informatycznym, windykacyjnym, a także agencjom marketingowym oraz innym\r\npodmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów\r\npowierzenia;

\r\n\r\n

5.      \r\nMoje dane osobowe będą przechowywane:

\r\n\r\n

a)      \r\nw zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan\r\nreprezentuje umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania, a\r\npo tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń\r\nAdministratora wynikających z Umowy;

\r\n\r\n

b)     \r\nw zakresie realizacji czynności, dla których podstawą\r\nprzetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu\r\nodwołania takiej zgody;

\r\n\r\n

c)      \r\nw zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na\r\nAdministratorze w związku z realizacją zawartych umów, przez okres\r\nzobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków;

\r\n\r\n

d)     \r\nw zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu\r\nAdministratora, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie\r\nudokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania\r\ndanych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec\r\ntakiego przetwarzania, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać nadrzędny\r\ncharakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i\r\nwolności osób, których dane dotyczą;

\r\n\r\n

6.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych\r\nosobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie\r\nuzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym w razie\r\nwniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww.\r\ncelach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych\r\nistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana\r\ninteresów, praw i wolności lub gdy Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego\r\nustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach, kiedy\r\nprzetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie\r\ndanych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym\r\nmomencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na\r\npodstawie zgody przed jej cofnięciem.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7.      \r\nPosiada Pani/Pan\r\nprawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania,\r\nusunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także\r\nprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna\r\nPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony\r\ndanych osobowych;

\r\n\r\n

8.      \r\nAdministrator nie przetwarza danych w sposób\r\nzautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

9.      \r\nAdministrator nie przekazuje danych do państw\r\ntrzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi\r\nprofilowania;

\r\n\r\n