wróć do listy

Polityka prywatności
Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument jest Polityką Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Portalu Barterkey.space zwany dalej Portalem

Administrowanie danymi osobowymi.

W związku z obowiązkiem spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku​ z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach.

Administratorem danych osobowych jest Code Town Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759, NIP5472158923, REGON 363818989. Dane kontaktowe Administratora: Code Town spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr tel: +48 602-404-568 ,email: biuro@codetown.space.​ Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

  • wykonania zawartej z Tobą umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. B RODO

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f), którymi jest świadczenie marketingu własnego oraz nabywanie lub sprzedawanie marketingowych baz danych.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (w szczególności podwykonawcy).

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Portalu, a w przypadku marketingu własnego tak długo jak będzie to niezbędne do przygotowania odpowiedniej oferty lub sprzedaży marketingowych baz danych.

Przysługuje mi:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie marketingu bezpośredniego lub innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Moje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy, chyba że dotyczy to prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator pozyskuje wyłącznie dane, które posłużą do zawarcia umowy, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, w celach marketingowych
Twoje dane podawane w trakcie wypełniania na stronie formularza chronione są za pomocą protokołu SSL szyfrowania danych (certyfikatu SSL wystawionego dla Domeny, zapewniającego ochronę strony internetowej).

Dane osobowe zebrane przez Administratora nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Twoich praw i prywatności tj. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.

Prawa autorskie

Portal wraz ze wszystkimi jej składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Administrator jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w ustawie o ochronie praw autorskich.

Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Stronie internetowej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Strony internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora.

Administrator będący właścicielem Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na tej stronie.

Portal pomocy DokoBero - mikro-poral internetowy opisujący działanie platformy DokoBero. Skorzystaj z artykułów pomocy lub przeglądaj dokumenty opisujące prawną stronę naszych przedsięwzięć.

© 2020 Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone: Code Town sp. z o.o.