wróć do listy

Polityka prywatności

Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

POLITYKA\r\nPRYWATNOŚCI

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Niniejszy\r\ndokument jest Polityką Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Portalu Barterkey.space\r\nzwany dalej Portalem

\r\n\r\n

 Administrowanie\r\ndanymi osobowymi. 

\r\n\r\n

 W\r\n   związku    z    obowiązkiem   \r\nspełnienia       wymogów wynikających z Rozporządzenia\r\nParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w\r\nsprawie ochrony osób fizycznych w związku​  z\r\nprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych\r\noraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach\r\nprzetwarzania Twoich danych osobowych oraz  o przysługujących Ci w tym\r\nzakresie uprawnieniach.

\r\n\r\n
  \r\n
 • Administratorem\r\n danych osobowych jest Code Town Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z\r\n siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe\r\n są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział\r\n Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru\r\n przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759, NIP5472158923,  REGON\r\n 363818989 
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Dane kontaktowe\r\n Administratora: Code Town spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr tel:\r\n +48 602-404-568 ,email: biuro@codetown.space. Administrator\r\n wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Dane osobowe\r\n przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 • \r\n
\r\n\r\n

−\r\nwykonania zawartej z Tobą umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. B RODO

\r\n\r\n

−\r\nprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych\r\ninteresów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f),\r\nktórymi jest świadczenie marketingu własnego oraz nabywanie lub sprzedawanie\r\nmarketingowych baz danych.

\r\n\r\n
  \r\n
 • Odbiorcami\r\n moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie\r\n przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z  Administratorem (w\r\n szczególności podwykonawcy).
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Moje dane\r\n osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy,\r\n wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz\r\n dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu\r\n ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w\r\n Portalu, a w przypadku marketingu własnego tak długo jak będzie to\r\n niezbędne do przygotowania odpowiedniej oferty lub sprzedaży\r\n marketingowych baz danych.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Przysługuje mi:
 • \r\n
\r\n\r\n

−\r\nprawo dostępu do treści swoich danych,

\r\n\r\n

−\r\nprawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia\r\nprzetwarzania, 

\r\n\r\n

−\r\nprawo do przeniesienia danych, 

\r\n\r\n

−\r\nprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w\r\nzakresie marketingu bezpośredniego lub innych prawnie uzasadnionych interesów\r\nrealizowanych przez Administratora).

\r\n\r\n
  \r\n
 • Przysługuje mi\r\n uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Moje dane\r\n osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają\r\n profilowaniu.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Podanie moich\r\n danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji\r\n zawarcia umowy, chyba że dotyczy to prawnie uzasadnionych interesów\r\n realizowanych przez Administratora.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Administrator\r\n pozyskuje wyłącznie dane, które posłużą do zawarcia umowy, udzielenia\r\n odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, w celach\r\n marketingowych 
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Twoje dane\r\n podawane w trakcie wypełniania na stronie formularza chronione są za\r\n pomocą protokołu SSL szyfrowania danych (certyfikatu SSL wystawionego dla\r\n Domeny, zapewniającego ochronę strony internetowej).
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Dane osobowe\r\n zebrane przez Administratora nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani\r\n podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub\r\n zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Twoich praw i\r\n prywatności tj. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Administrator\r\n informuje o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich\r\n modyfikowania oraz usuwania.
 • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Prawa\r\nautorskie

\r\n\r\n
  \r\n
 • Portal wraz ze\r\n wszystkimi jej składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności\r\n ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i\r\n ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • \r\n
 • Autorzy\r\n zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich\r\n jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób\r\n (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w\r\n inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej\r\n zgody. 
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • W przypadku\r\n bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane\r\n z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też\r\n niekomercyjny), zarówno Administrator jak i jej autorzy grafik będą\r\n występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw\r\n określonych w ustawie o ochronie praw autorskich.
 • \r\n
 • Użytkownik ma\r\n prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Stronie\r\n internetowej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część\r\n Strony internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez\r\n uprzedniej zgody Administratora.
 • \r\n
 • Administrator\r\n będący właścicielem Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za\r\n straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści\r\n znajdujących się na tej stronie.
 • \r\n
\r\n\r\n