wróć do listy

Regulamin

Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

Regulamin portalu

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Wyrażenia zawarte w regulaminie Portalu Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i\r\nWymiany BarterKey.eu oznaczają: 

\r\n\r\n

Użytkownik Portalu BarterKey.eu

\r\n\r\n

Osoba fizyczna, która który dokonała rejestracji oraz założyła profil jako Przedsiębiorca\r\nswojej firmy na platformie.

\r\n\r\n

Portal BarterKey.eu

\r\n\r\n

Portal Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i Wymiany BarterKey.space\r\nprowadzony przez administratora, za pośrednictwem, którego Użytkownicy Portalu\r\nprezentują swoją Firmę, zamieszczają ogłoszenia oraz przeprowadzają transakcje polegające na handlu\r\ni wymianie towarów i usług, a także w ramach którego świadczone są inne usługi.

\r\n\r\n

Konto

\r\n\r\n

Prowadzone dla Uczestnika Portalu BarterKey.eu przez administratora konto w\r\nktórym gromadzone są dane Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w\r\nramach Portalu BarterKey.space.

\r\n\r\n

Rejestracja

\r\n\r\n

Procedura zakładania Konta.

\r\n\r\n

Regulamin

\r\n\r\n

Niniejszy regulamin.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 1. Uczestnictwo\r\n w Portalu BarterKey.space
 2. \r\n
   \r\n
  • Uczestnikami\r\n Portalu Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i Wymiany BarterKey.space\r\n (zwany dalej Portalem) są przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne\r\n oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne\r\n ustawy przyznają zdolność prawną, a które wykonują we własnym imieniu\r\n działalność gospodarczą, będący członkami Portalu.
  • \r\n
  • W celu\r\n uczestnictwa w Portalu należy dokonać rejestracji, za pośrednictwem\r\n strony internetowej www.BarterKey.space. Rejestracja odbywa się poprzez\r\n wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • \r\n
  • Rejestracji\r\n przedsiębiorcy dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w\r\n imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz\r\n do wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z rejestracji. W\r\n celu dokonania rejestracji osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny\r\n podając wymagane dane: unikatową nazwę, pod którą podmiot zamierza\r\n występować na Portalu (login), hasło, adres e-mail oraz akceptując\r\n niniejszy regulamin i politykę prywatności.
  • \r\n
  • Przedsiębiorca,\r\n po wyrażeniu dodatkowej zgody, będzie otrzymywać do chwili jej odwołania\r\n informacje o najnowszych ofertach pojawiających się na\r\n Portalu(newsletter).
  • \r\n
  \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Wysokość\r\n abonamentu uzależniona jest od rodzaju konta.
 • \r\n
 • Użytkownik\r\n ma możliwość dokonania płatności z tytułu abonamentu w następujący sposób:
 • \r\n
\r\n\r\n

a)    Przelewem na rachunek\r\nbankowy Firmy Code Town Sp. z o.o.

\r\n\r\n

b)    Przelewy 24 – metoda\r\npłatności elektronicznej, których szczegółowe warunki określone są na stronie\r\ninternetowej przelewy24/regulamin

\r\n\r\n
  \r\n
 • Administrator\r\n Portalu ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta przedsiębiorcy w\r\n przypadku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie wraz z zablokowaniem\r\n konta lub jego usunięciem, przedsiębiorca ulega odpowiednio zawieszeniu\r\n lub wykreśleniu z listy użytkowników Portalu.
 • \r\n
 • W\r\n przypadku późniejszej zmiany danych wymaganych przedsiębiorcy,\r\n przedsiębiorca zobowiązany jest je zaktualizować. Niedozwolone jest\r\n usuwanie przez przedsiębiorcę danych w profilu oraz podawanie danych\r\n nieprawdziwych bądź niepełnych oraz danych wprowadzających w błąd. Po\r\n dokonaniu aktywacji konta przedsiębiorca nie ma możliwości zmiany nazwy\r\n konta (loginu). Do momentu aktywowania konta przedsiębiorca nie ma\r\n możliwości przeprowadza za pośrednictwem Portalu transakcji handlowych i\r\n barterowych oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Portal.
 • \r\n
 • Z\r\n momentem aktywowania konta, pomiędzy Portalem a przedsiębiorcą dochodzi do\r\n zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na\r\n warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie\r\n wewnętrznym dostępnym po aktywacji konta.
 • \r\n
 • Przedsiębiorca\r\n może posiadać wyłącznie jedno konto oraz nie może udostępniać konta innym\r\n przedsiębiorcom oprócz udostępniania konta osobom upoważnionym. Konto\r\n założone przez przedsiębiorcę jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji\r\n zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na skutek którego\r\n przedsiębiorca przenosi na rzecz innego przedsiębiorcy konto.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 1. Cechy\r\n świadczonych usług
 2. \r\n
   \r\n
  • Portal\r\n BarterKey.space uczestniczy przy zawieraniu\r\n pomiędzy użytkownikami Portalu transakcji polegających na handlu i\r\n wymianie towarów i usług, a także świadczy usługi w postaci :
  • \r\n
  \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • pomocy\r\n dedykowanego Managera po podpisaniu indywidualnej umowy z opiekunem, -\r\n prowadzenia konta,
 • \r\n
 • udostępniania\r\n raportów o transakcjach na rachunku,
 • \r\n
 • konsultacji\r\n i doradztwa w zakresie realizacji transakcji,
 • \r\n
 • publikacji\r\n ofert w wiadomości e-mail (newsletter),
 • \r\n
 • wysyłania\r\n wiadomości e-mail do klientów systemu programów lojalnościowych.
 • \r\n
\r\n\r\n

2.2. Poprzez Portal BarterKey.space jej użytkownicy\r\nmogą przeprowadzić transakcję:

\r\n\r\n
  \r\n
 1. bezgotówkową\r\n wymiany barterowej towaru za towar bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego\r\n użytkownika Portalu będącego uczestnikiem transakcji,
 2. \r\n
 3. towaru\r\n za towar wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego\r\n uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej
 4. \r\n
 5. bezgotówkową\r\n wymiany barterowej towaru za usługę, bez dodatkowej dopłaty na rzecz\r\n innego użytkownika Portalu, będącego uczestnikiem transakcji,
 6. \r\n
 7. towaru\r\n za usługę, wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego\r\n uczestnikiem transakcji)określonej kwoty pieniężnej, w przypadku różnicy\r\n wartości oferowanych towarów lub usług przez którąkolwiek stronę\r\n przeprowadzającą transakcję,
 8. \r\n
 9. bezgotówkową\r\n wymiany barterowej usługi za usługę bez dodatkowej dopłaty, na rzecz\r\n innego użytkownika Portalu,
 10. \r\n
 11. usługi\r\n za usługę wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego\r\n uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej w przypadku różnicy\r\n wartości oferowanych usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą\r\n transakcję,
 12. \r\n
 13. kupna\r\n towaru lub usługi za określoną kwotę pieniężną.
 14. \r\n
\r\n\r\n

2.3. Oferowane przez użytkowników Portalu usługi oraz towary są\r\ninformacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników Portalu.

\r\n\r\n
  \r\n
 1. Opłaty\r\n za usługi
 2. \r\n
   \r\n
  • Usługi\r\n świadczone przez Portal BarterKey.space dzielą\r\n się na darmowe i płatne.
  • \r\n
  • Rejestracja\r\n w portalu BarterKey.space jest darmowa i nie są\r\n pobierane żadne opłaty za uczestnictwo w aplikacji, opłaty są pobierane\r\n jedynie za dodatkowe funkcjonalności rozszerzające możliwości\r\n użytkowników.
  • \r\n
  • W\r\n trakcie korzystania z portalu przedsiębiorca dokonuje wyboru rodzaju\r\n konta. Opłata miesięczna, zwana także abonamentową, za prowadzenie konta\r\n przez Portal wynosi w zależności od rodzaju konta:
  • \r\n
  \r\n
 3. konto free - 0 złotych (zero złotych)
 4. \r\n
 5. konto basic - 5 złotych (pięć złotych)
 6. \r\n
 7. konto\r\n standard - 25 złotych (dwadzieścia pięć złotych)
 8. \r\n
 9. konto premium - 45 złotych (czterdzieści pięć złotych) 
 10. \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Przedsiębiorca\r\n otrzymuje dostęp do kont: basic, standard i premium \r\n natychmiastowo po zakupie, tj. po wpływie środków na konto bankowe\r\n Portalu.
 • \r\n
 • Portal BarterKey.space pobiera prowizję od wartości\r\n transakcji barterowej, jeśli dana firma nie zakupiła konta standard lub premium.
 • \r\n
 • Wszelkie\r\n opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Portal BarterKey.space\r\n uiszczane są przez użytkownika Portalu na rachunek bankowy, wskazany w\r\n wiadomości e-mail lub w fakturze. Faktura wysyłana jest na adres wskazany\r\n w danych konta użytkownika.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 1. Obowiązki\r\n użytkownika Portalu BarterKey.space
 2. \r\n
   \r\n
  • Użytkownicy\r\n Portalu BarterKey.space zobowiązani są do\r\n przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych\r\n obyczajów handlowych w toku podejmowanych działań w ramach Portalu.
  • \r\n
  • Zabronione\r\n jest wykorzystywanie materiałów dostępnych na Portalu BarterKey.space\r\n bez zgody administratora Portalu. Ponadto zabronione jest działanie\r\n naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz sprzeczne z\r\n przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także naruszające interesy\r\n portalu BarterKey.space oraz jego użytkowników.
  • \r\n
  \r\n
 3. Zmiana\r\n regulaminu oraz rozwiązanie umowy
 4. \r\n
   \r\n
  • Regulamin\r\n Portalu BarterKey.space może być zmieniany.\r\n Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez administratora Portalu BarterKey.space w terminie nie krótszym niż 5 dni od\r\n dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie internetowej. W przypadku\r\n braku zgody na zmianę regulaminu lub zmianę regulaminu wewnętrznego\r\n (regulamin przeprowadzania transakcji), użytkownik Portalu ma prawo\r\n rozwiązać umowę w drodze pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
  • \r\n
  • Transakcje\r\n rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu lub\r\n regulaminu wewnętrznego są prowadzone na zasadach opisanych w ww.\r\n regulaminach obowiązujących na dzień rozpoczęcia transakcji.
  • \r\n
  • Użytkownik\r\n Portalu BarterKey.space może w każdym czasie\r\n wypowiedzieć umowę zawartą z Portalem poprzez złożenie w formie pisemnej\r\n oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy, przesłanego na adres\r\n email administratora lub przesłanego drogą pocztową na adres wskazany w\r\n pkt 7.1. Rozwiązania umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia\r\n oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy.
  • \r\n
  • Umowa\r\n może zostać rozwiązana przez Portal BarterKey.space\r\n z ważnych przyczyn za wypowiedzeniem z 7 dniowym terminem\r\n wypowiedzenia. 
  • \r\n
  \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 1. Reklamacje
 2. \r\n
   \r\n
  • Reklamacja\r\n musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 7.1. lub, za\r\n pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. Nie będą traktowane\r\n jako reklamacje zgłoszenia telefoniczne.
  • \r\n
  • Przy\r\n składaniu reklamacji, użytkownik Portalu BarterKey.space\r\n powinien podać swój adres email oraz dokładnie opisać zgłaszane\r\n zastrzeżenia.
  • \r\n
  • Portal\r\n BarterKey.space rozpoznaje reklamacje w\r\n terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zwrócenia się do\r\n zgłaszającego uczestnika o udzielenie dodatkowych informacji w celu\r\n rozpatrzenia reklamacji termin 14 dniowy ulega przedłużeniu.
  • \r\n
  • Pracownicy\r\n Portalu udzielają odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej\r\n wysyłanej na adres e-mail wskazany przez użytkownika przy rejestracji\r\n konta.
  • \r\n
  \r\n
 3. Właściwość\r\n Sądu w przypadku rozstrzygania sporów
 4. \r\n
   \r\n
  • Miejscem\r\n wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług przez Portal\r\n BarterKey.eu jest miejsce siedziby Code Town Sp. z\r\n o.o. z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego\r\n akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII\r\n Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  • \r\n
  \r\n
\r\n\r\n

Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759,\r\nNIP 5472158923,  REGON 363818989 

\r\n\r\n
  \r\n
 • Spory\r\n mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd\r\n właściwy dla siedziby Code Town Sp. z o.o. z\r\n siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe\r\n są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział\r\n Gospodarczy Krajowego Rejestru
 • \r\n
\r\n\r\n

Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759,\r\nNIP 5472158923,  REGON 363818989.

\r\n\r\n