wróć do listy

Regulamin
Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

Regulamin portalu

Wyrażenia zawarte w regulaminie Portalu Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i Wymiany Dokobero oznaczają:

Użytkownik Portalu Dokobero

Osoba fizyczna, która który dokonała rejestracji oraz założyła profil jako Przedsiębiorca swojej firmy na platformie.

Portal Dokobero

Portal Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i Wymiany Dokobero prowadzony przez administratora, za pośrednictwem, którego Użytkownicy Portalu prezentują swoją Firmę, zamieszczają ogłoszenia oraz przeprowadzają transakcje polegające na handluj wymianie towarów i usług, a także w ramach którego świadczone są inne usługi.

Konto

Prowadzone dla Uczestnika Portalu Dokobero przez administratora konto w którym gromadzone są dane Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu Dokobero.

Rejestracja

Procedura zakładania Konta.

Regulamin

Niniejszy regulamin.

 1. Uczestnictwo w Portalu Dokobero
  • Uczestnikami Portalu Ogłoszeń, Prezentacji, Handlu i Wymiany Dokobero (zwany dalej Portalem) są przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, a które wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą, będący członkami Portalu.
  • W celu uczestnictwa w Portalu należy dokonać rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej www.Dokobero. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Rejestracji przedsiębiorcy dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z rejestracji. W celu dokonania rejestracji osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny podając wymagane dane: unikatową nazwę, pod którą podmiot zamierza występować na Portalu (login), hasło, adres e-mail oraz akceptując niniejszy regulamin i politykę prywatności.
  • Przedsiębiorca, po wyrażeniu dodatkowej zgody, będzie otrzymywać do chwili jej odwołania informacje o najnowszych ofertach pojawiających się na Portalu(newsletter).
  • Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju konta.
  • Użytkownik ma możliwość dokonania płatności z tytułu abonamentu w następujący sposób:
   • Przelewem na rachunek bankowy Firmy Code Town Sp. z o.o.
   • Przelewy 24 – metoda płatności elektronicznej, których szczegółowe warunki określone są na stronie internetowej przelewy24/regulamin
  • Administrator Portalu ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta przedsiębiorcy w przypadku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie wraz z zablokowaniem konta lub jego usunięciem, przedsiębiorca ulega odpowiednio zawieszeniu lub wykreśleniu z listy użytkowników Portalu.
  • W przypadku późniejszej zmiany danych wymaganych przedsiębiorcy, przedsiębiorca zobowiązany jest je zaktualizować. Niedozwolone jest usuwanie przez przedsiębiorcę danych w profilu oraz podawanie danych nieprawdziwych bądź niepełnych oraz danych wprowadzających w błąd. Po dokonaniu aktywacji konta przedsiębiorca nie ma możliwości zmiany nazwy konta (loginu). Do momentu aktywowania konta przedsiębiorca nie ma możliwości przeprowadza za pośrednictwem Portalu transakcji handlowych i barterowych oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Portal.
  • Z momentem aktywowania konta, pomiędzy Portalem a przedsiębiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie wewnętrznym dostępnym po aktywacji konta.
  • Przedsiębiorca może posiadać wyłącznie jedno konto oraz nie może udostępniać konta innym przedsiębiorcom oprócz udostępniania konta osobom upoważnionym. Konto założone przez przedsiębiorcę jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na skutek którego przedsiębiorca przenosi na rzecz innego przedsiębiorcy konto.
 2. Cechy świadczonych usług
  • Portal Dokobero uczestniczy przy zawieraniu pomiędzy użytkownikami Portalu transakcji polegających na handlu i wymianie towarów i usług, a także świadczy usługi w postaci :
   • pomocy dedykowanego Managera po podpisaniu indywidualnej umowy z opiekunem,
   • prowadzenia konta,
   • udostępniania raportów o transakcjach na rachunku,
   • konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji transakcji,
   • publikacji ofert w wiadomości e-mail (newsletter),
   • wysyłania wiadomości e-mail do klientów systemu programów lojalnościowych.
  • Poprzez Portal Dokobero jej użytkownicymogą przeprowadzić transakcję:
   • bezgotówkową wymiany barterowej towaru za towar bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego użytkownika Portalu będącego uczestnikiem transakcji,
   • towaru za towar wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej
   • bezgotówkową wymiany barterowej towaru za usługę, bez dodatkowej dopłaty na rzecz innego użytkownika Portalu, będącego uczestnikiem transakcji,
   • towaru za usługę, wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego uczestnikiem transakcji)określonej kwoty pieniężnej, w przypadku różnicy wartości oferowanych towarów lub usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
   • bezgotówkową wymiany barterowej usługi za usługę bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego użytkownika Portalu,
   • usługi za usługę wraz z dopłatą (na rzecz innego użytkownika Portalu będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej w przypadku różnicy wartości oferowanych usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję,
   • kupna towaru lub usługi za określoną kwotę pieniężną.
  • Oferowane przez użytkowników Portalu usługi oraz towary są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników Portalu.
 3. Opłaty za usługi
  • Usługi świadczone przez Portal Dokobero dzielą się na darmowe i płatne.
  • Rejestracja w portalu Dokobero jest darmowa i nie są pobierane żadne opłaty za uczestnictwo w aplikacji, opłaty są pobierane jedynie za dodatkowe funkcjonalności rozszerzające możliwości użytkowników.
  • W trakcie korzystania z portalu przedsiębiorca dokonuje wyboru rodzaju konta. Opłata miesięczna, zwana także abonamentową, za prowadzenie konta przez Portal wynosi w zależności od rodzaju konta:
   • konto free - 0 złotych (zero złotych
   • konto basic - 5 złotych (pięć złotych)
   • konto standard - 25 złotych (dwadzieścia pięć złotych)
   • konto premium - 45 złotych (czterdzieści pięć złotych)
  • Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do kont: basic, standard i premium natychmiastowo po zakupie, tj. po wpływie środków na konto bankowe Portalu.
  • Portal Dokobero pobiera prowizję od wartości transakcji barterowej, jeśli dana firma nie zakupiła konta standard lub premium.
  • Wszelkie opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Portal Dokobero uiszczane są przez użytkownika Portalu na rachunek bankowy, wskazany w wiadomości e-mail lub w fakturze. Faktura wysyłana jest na adres wskazany w danych konta użytkownika
 4. Obowiązki użytkownika Portalu Dokobero
  • Użytkownicy Portalu Dokobero zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów handlowych w toku podejmowanych działań w ramach Portalu.
  • Zabronione jest wykorzystywanie materiałów dostępnych na Portalu Dokobero bez zgody administratora Portalu. Ponadto zabronione jest działanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także naruszające interesy portalu Dokobero oraz jego użytkowników.
 5. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie umowy
  • Regulamin Portalu Dokobero może być zmieniany. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez administratora Portalu Dokobero w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie internetowej. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu lub zmianę regulaminu wewnętrznego (regulamin przeprowadzania transakcji), użytkownik Portalu ma prawo rozwiązać umowę w drodze pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
  • Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu lub regulaminu wewnętrznego są prowadzone na zasadach opisanych w ww. regulaminach obowiązujących na dzień rozpoczęcia transakcji.
  • Użytkownik Portalu Dokobero może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Portalem poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy, przesłanego na adres email administratora lub przesłanego drogą pocztową na adres wskazany w pkt 7.1. Rozwiązania umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy.
  • Umowa może zostać rozwiązana przez Portal Dokobero z ważnych przyczyn za wypowiedzeniem z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 6. Reklamacje
  • Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 7.1. lub, za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. Nie będą traktowane jako reklamacje zgłoszenia telefoniczne.
  • Przy składaniu reklamacji, użytkownik Portalu Dokobero powinien podać swój adres email oraz dokładnie opisać zgłaszane zastrzeżenia.
  • Portal Dokobero rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zwrócenia się do zgłaszającego uczestnika o udzielenie dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia reklamacji termin 14 dniowy ulega przedłużeniu.
  • Pracownicy Portalu udzielają odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na adres e-mail wskazany przez użytkownika przy rejestracji konta.
 7. Właściwość Sądu w przypadku rozstrzygania sporów
  • Miejscem wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług przez Portal Dokobero jest miejsce siedziby Code Town Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759,NIP 5472158923, REGON 363818989
  • Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Code Town Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4b/4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759,NIP 5472158923, REGON 363818989.

Portal pomocy DokoBero - mikro-poral internetowy opisujący działanie platformy DokoBero. Skorzystaj z artykułów pomocy lub przeglądaj dokumenty opisujące prawną stronę naszych przedsięwzięć.

© 2020 Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone: Code Town sp. z o.o.