wróć do listy

Kodeks Barterowy
Dokument dotyczący prawnej strony portalu.

Kodeks barterowy


Kodeks barterowy jest zbiorem dobrych praktyk, jakich oczekujemy i jakie propagujemy wśród uczestników platformy BarterKey.

 1. Zasady etyki uczestnika Platformy BarterKey wynikają z ogólnych norm moralnych i zasad współżycia społecznego. Zasady te nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedsiębiorca działający na Platformie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm zawodowych i zasad współżycia społecznego. Obejmuje to także wszystkie osoby reprezentujące go lub prowadzące działalność na jego rzecz bądź w jego imieniu.
 3. Przedsiębiorca działający na Platformie obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić jego dobrej opinii jako członka Platformy BarterKey.
 4. Postępowanie uczestnika Platformy, które podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych, stanowi naruszenie zasad etycznych i jest podstawą do zawieszenia lub usunięcia konta.
 5. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a zdobytych w czasie realizacji umów barterowych stanowi naruszenie zasad etycznych określonych w Kodeksie.
 6. Oferty wystawiane przez przedsiębiorców na Platformie powinny być formułowane jasno oraz powinny odpowiadać wszystkim warunkom stawianym przez BarterKey.
 7. Zasady etyczne uważa się w szczególności oferty:
  1. stworzone w sposób mogący uchybić dobremu imieniu pozostałych uczestników Platformy lub innych osób trzecich,
  2. wprowadzające kontrahentów w błąd i mogące przez to wpłynąć na ich decyzje co do wymiany produktu lub usługi,
  3. porównujące poszczególne oferty różnych uczestników Platformy.
 8. Przedsiębiorca wystawiając oferty i dodając aktualności obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamęw stosunku do innych Przedsiębiorców działających na Platformie.
 9. Sprzeczne z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami kupieckimi jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innym Przedsiębiorcy działającym na Platformie. Reklamowanie własnych usług (poprzez zamieszczanie aktualności oraz ofert) nie powinno być dokonywane w sposób mogący wywołać negatywne wrażenie co do jakości towarów i usług oferowanych przez innych użytkowników Platformy.
 10. Za naruszenie zasad etyki uznaje się oznaczanie przedsiębiorstwa (login użytkownika Platformy) w jakikolwiek sposób powodujący wprowadzenie osób trzecich w błąd co do jego tożsamości i tym samym naruszający usprawiedliwione interesy innych użytkowników Platformy.
 11. Naruszeniem zasad etyki jest również nakłanianie innych Przedsiębiorców do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy barterowej, a także nakłanianie innych użytkowników Platformy do rozwiązania stosunku umownego w celu przejęcia takich umów.
 12. Przedsiębiorca posiadający konto na BarterKey nie może wykorzystywać go do jakichkolwiek działań mających na celu utrudnianie dostępu lub eliminowanie innych Przedsiębiorców z cyklu wymian; konto nie może być wykorzystywane w szczególności do zawierania transakcji z góry przewidzianych jako niezrealizowane.
 13. Uczestnik Platformy obowiązany jest współdziałać z BarterKey w sprawach przestrzegania zasad określonych przez niniejszy kodeks.
 14. W razie sporu między Przedsiębiorcami realizującymi umowę barterową powinni oni przede wszystkim podjąć próbę jego polubownego załatwienia z pomocą lub przy udziale BarterKey.

Portal pomocy DokoBero - mikro-poral internetowy opisujący działanie platformy DokoBero. Skorzystaj z artykułów pomocy lub przeglądaj dokumenty opisujące prawną stronę naszych przedsięwzięć.

© 2020 Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone: Code Town sp. z o.o.